คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

???? รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แต่งตั้ง วันที่ 13 มิถุนายน 2555)

  1. นายบวร? เทียงดีฤทธิ์?????????????? ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นางรัชนีกร??โชติฉิม???????????????? กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง??????????????????
  3. นายสุวรรณ? ประทุมเหง่า?????????? กรรมการผู้แทนครู????????????????????????????
  4. นายสุทัศน์? โคฮาด??????????????????กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน?????????????????
  5. นายอนิรุธิ์? ปะวะโก????????????????? กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น??
  6. นางดวงหทัย? โคตรดี?????????????? กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า??????????????????????
  7. พระนิพนธ์ฒิตะญาโน???????????? ?? กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
  8. นายสร้อย? สีแป้??????????????????????กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ????????????????????????
  9. นายธิติวัฒน์? พิไลวงศ์???????????? ?กรรมการและเลขานุการ

Comments are closed.