คณะกรรมการสถานศึกษาฯ

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

(แต่งตั้ง วันที่ 13 มิถุนายน 2555)

  1. นายบวร   เทียงดีฤทธิ์   ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. นางรัชนีกร  โชติฉิม    กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
  3. นายสุวรรณ  ประทุมเหง่า กรรมการผู้แทนครู
  4. นายสุทัศน์  โคฮาด   กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
  5. นายอนิรุธิ์   ปะวะโก   กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  6. นางดวงหทัย  โคตรดี   กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
  7. พระนิพนธ์ฒิตะญาโน   กรรมการผู้แทนพระภิกษุ
  8. นายสร้อย   สีแป้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
  9. นายธิติวัฒน์  พิไลวงศ์  กรรมการและเลขานุการ

Comments are closed.